Tag Archives: شیمی

درخت سان ها

درخت سان ها
درخت سان ها   درخت سان ها دسته ای از نانو مواد هستند که دارای ساختار شاخه ای یا درخت وار در مقیاس نانو می باشند. شاخه شاخه شدن ساختارها،خواص و ویژگی های خاصی در ان ساختار ایجاد می کند.به عنوان مثال اگر ساقه درخت دارای ساختار شاخه ای نبود و فقط به صورت یک [...]

اثر انبساط بار

اثر انبساط بار یا اثر نفلوکس   مقدار B (یکی از پارامترهای راکا) برای یون آزاد بیشتر از مقداریست که برای یک کمپلکس مشاهده شده است.از این رفتار می توان نتیجه گرفت که پارامتر راکا یا دافعه بین الکترونی در کمپلکس نسبت به یون آزاد کاهش یافته است.بنابراین دافعه بین الکترونی در کمپلکس ضعیف تر [...]

پتاسیم و ترکیبات آن

پتاسیم و ترکیبات آن

نمک های کودی (سولفات پتاسیم،سولفات منیزیم پتاسیم،نیترات پتاسیم و به ویژه کلرید پتاسیم) مهمترین ترکیبات پتاسیم می باشند. فقثط ۵ الی ۶% کل ترکیبات پتاسیم در خارج از صنعت کود مصرف می شود.

مهمترین ترکیبات پتاسیم از لحاظ صنعتی عبارتند از:هیدروکسید پتاسیم و کربنات پتاسیم یا پتاس.کاربردهای هیدروژن

کاربردهای هیدروژن
هیدروژن عمدتا به صورت مستقیم به کار می رود و مصرف و تولید آن با یکدیگر هماهنگ می باشد.هیدروزن فوق العاده خالص صرفا در مقادیر کم به بازار عرضه می گردد و با بهبود سیستمهای انتقال و نگهداری رو به افزایش می باشد . در حال حاضر استفاده از این ماده به عنوان سوخت در [...]

ترکیبات کمپلکسی و ویژگی های انها

کمپلکس

ترکیبات کئوردیناسیونی که انها را کمپلکس ها نیز می نامند،نقش مهمی در پیشبرد صنایع شیمیایی و حیات ایفا می کنند.تحقیقات زیگلر و ناتا (برندگان جایزه نوبل شیمی ۱۹۶۳) سبب توسعه پلیمر شدن اتیلن در فشار پایین گردیده است.
ترکیباتی از عناصر واسطه که در انها پیوندهای کئوردینه یا داتیو وجود داشته باشند را ترکیبات کئوردیناسیونی یا
کمپلکسی می گویند(معمولا بیش ا یک پیوند داتیو).

اشنایی با روش الکتروگراویمتری

الکتروگراویمتری چیست؟ الکترو گراویمتری از یک طرف،یکی از روش های شیمی فیزیک و از طرف دیگر یک روش وزن سنجی می باشد.الکترو گرواویمتری را منحصرا برای تعیین مقدار فلزات به کار  می برند.فلز مورد سنجش در الکتروگراویمتری به روش الکترولیتیکی بر روی الکترود هایی که وزنش مشخص است،رسوب داده می شود.فلزات معمولا در محلول به […]

اتم

اتم چیست

  اتم چیست اتم کوچکترین واحد تشکیل دهند یک عنصر یا ماده است که هیچ ماده شیمیایی قادر به تجزبه آن نیست اما می تواند با کمک پیوندهای شیمیایی به اتمی دیگر متصل شود. یک اتم معمولی دارای هسته ای حاوی پروتون ها با بار مثبت و نوترون ها با بار خنثی بوده و به […]