Tag Archives: شیمی عمومی

پروتون

پروتون یکی از اجزاء زیر اتمی است که در ساختار هر اتمی موجود است.پروتون در بخش هسته هر اتم قرار دارد و دارای بار مثبت می باشد و جرمی معادل ۱۸۳۷ بار بزرگتر از الکترون دارد و اندکی کمتر از نوترون می باشد.  پروتون باری معادل ۱۹-۱۰× ۱/۶۰۲۱۷۶۵۶۵ کولن دارد.به پروتون و نوترون اصطلاحا نوکلئون […]