Tag Archives: شیمی تجزیه

اشنایی با روش الکتروگراویمتری

الکتروگراویمتری چیست؟ الکترو گراویمتری از یک طرف،یکی از روش های شیمی فیزیک و از طرف دیگر یک روش وزن سنجی می باشد.الکترو گرواویمتری را منحصرا برای تعیین مقدار فلزات به کار  می برند.فلز مورد سنجش در الکتروگراویمتری به روش الکترولیتیکی بر روی الکترود هایی که وزنش مشخص است،رسوب داده می شود.فلزات معمولا در محلول به […]