Tag Archives: اتم

پروتون

پروتون یکی از اجزاء زیر اتمی است که در ساختار هر اتمی موجود است.پروتون در بخش هسته هر اتم قرار دارد و دارای بار مثبت می باشد و جرمی معادل ۱۸۳۷ بار بزرگتر از الکترون دارد و اندکی کمتر از نوترون می باشد.  پروتون باری معادل ۱۹-۱۰× ۱/۶۰۲۱۷۶۵۶۵ کولن دارد.به پروتون و نوترون اصطلاحا نوکلئون […]

اتم

اتم چیست

  اتم چیست اتم کوچکترین واحد تشکیل دهند یک عنصر یا ماده است که هیچ ماده شیمیایی قادر به تجزبه آن نیست اما می تواند با کمک پیوندهای شیمیایی به اتمی دیگر متصل شود. یک اتم معمولی دارای هسته ای حاوی پروتون ها با بار مثبت و نوترون ها با بار خنثی بوده و به […]