نمایش یک نتیجه

1 : تعداد دانلودها

28 : تعداد دانلودها

نسبیت خاص نگره ای بر روی ساختار فضازمان است. این نگره در سال
۱۹۰۵توسط اینشتین و در مقاله ای به نام “درباره الکترودینامیک اجسام
در حال حرکت” ارایه شد. این نگره بر پایه دو فرضی است که در تناقض با
مکانیک کلاسیک هستند:
.١قوانین فیزیک برای همه ناظران در دستگاه مرجع لخت نسبت به
یکدیگر ثابت هستند )اصل نسبیت.(
.٢سرعت نور در خلا برای همه ناظران، صرفنظر از حرکت نسبیشان و
یا حرکت منبع تولید کننده نور، ثابت است.
چنین نگره ای همخوانی بهتری با آزمایش های تجربی نشان می دهد. برای
نمونه، آزمایش مایکلسون-مورلی نه تنها تاکید کننده فرض دوم است که
نتایج جالب دیگری را نیز به همراه داشت:
نسبیت همزمانی: دو رویداد که برای یک ناظر همزمان هستند، ممکن
است برای ناظر دیگری که نسبت به ناظر نخست در حال حرکت است
همزمان نباشند.
اتساع زمانی: ساعت های در حال حرکت گذر زمان کمتری را نسبت
به ساعت های ساکن تجربه می کنند و نشان می دهند.
انقباض طول: اشیاء متحرک، در جهت حرکتشان از دید یک ناظر
ایستا کوتاهتر اندازه گیری میشوند.
هم ارزی جرم و انرژی: E = mc2جرم و انرژی با هم هم ارز هستند
و به هم تبدیل می شوند.
نور بیشترین سرعت ممکن را دارد: هیچ جسم مادی و یا پیامی
نمی تواند با سرعتی بیشتر از سرعت نور در خلاء سفر کند.
جاذبه در فضا با سرعت نور حرکت میکند، نه سریعتر یا بلادرنگ.
ویژگی تعریف کننده نسبیت خاص در جابجایی ترادیسی های گالیله مورد
استفاده در مکانیک کلاسیک با تبدیلات لورنتس است.
٢ . ١نسبیت عام
نوشتار اصلی: نسبیت عام
نسبیت عام ٬نظریه ای هندسی برای گرانش است که در سال ۱۹۱۶توسط
آلبرت اینشتین مطرح گردید و تصویر کنونی فیزیک جدید از گرانش را
تشکیل می دهد. نسبیت عام ٬نظریه نسبیت خاص و قانون جهانی گرانش
نیوتن را تعمیم می دهد و توصیفی یکتا از گرانش به عنوان یک ویژگی
هندسی فضا و زمان ٬یا فضازمان ارائه می کند. به خصوص در این نظریه
٬انحنای فضازمان ٬به طور مستقیم به انرژی و تکانه هر ماده و تابشی که
موجود باشد مربوط است. این رابطه توسط معادلات میدان اینشتین مشخص
می گردد ٬که یک دستگاه معادلات مشتقات پاره ای را تشکیل می دهند.
برخی از پیش بینی های نظریه نسبیت عام ٬به خصوص موارد مرتبط با گذشت
زمان ٬هندسه ی فضا٬حرکت اجسام هنگام سقوط آزاد و انتشار نور ٬با
پیش بینی های نظریه های فیزیک کلاسیک تفاوت بسیاری دارند. برای نمونه
از چنین تفاوت هایی ٬می توان به اتساع گرانشی زمان ٬همگرایی گرانشی ٬
انتقال به سرخ گرانشی نور و تاخیر زمانی گرانشی اشاره کرد. پیش بینی های
نظریه نسبیت عام در همه آزمون ها تا به امروز تایید شده اند. هرچند نسبیت
عام تنها نظریه نسبیتی نور نیست ٬ساده ترین نظریه ای است که با آزمایش ها
مطابقت دارد. البته پرسش های بدون پاسخی باقی مانده اند ٬که بنیادی ترین
آن ها چگونگی آشتی دادن نسبیت عام با فیزیک کوانتومی برای ایجاد یک
نظریه خود-سازگار و کامل از

36 : تعداد دانلودها