نمایش یک نتیجه

3 : تعداد دانلودها

کتاب عالم عجیب ارواح به مناسبت آنکه روح در سه منزل زندگی کرده و می کند ،به سه بخش تقسیم خواهد شد؛

اول:روح در عوالم قبل از این عالم

دوم:روح در این عالم

سوم:روح در عوالم بعد از این عالم

و درباره هر سه مرحله از این مراحل کتابها و نظرات و سخنان زیادی گفته و نوشته شده که ما به هیچ یک از آنها توجهی نخواهیم کرد ،بلکه در تمام اینها به همان آیینه های شفافی که خودم در طول این مدت بدست آورده ام و چهره پرفروغ روح را در آنها دیده ام اکتفا میکنم و شناخت روح را به فکر و عقل سلیم خودتان وا می گذارم….

18 : تعداد دانلودها

152 : تعداد دانلودها

194 : تعداد دانلودها

11 : تعداد دانلودها

2 : تعداد دانلودها

کتاب” مقدس و نامقدس” در 5 فصل به نگارش درآمده است. فصل اول مکان مقدس و مقدس ساختن جهان را به تصویر می کشد و در آن مباحثی چون تجلیات خداوند متعال و آیات، هیولا و کیهان، معبد، کلیسای صدر مسیحیت و کلیسای جامع و غیره را مورد بررسی قرار می دهد.

در فصل دوم نویسنده زمان مقدس و افسانه ها را بررسی کرده و در فصل سوم تقدس طبیعت و دین کیهانی مورد تحلیل قرار می گیرد.فصل چهارم به وجود انسان و حیات تقدس شده می پردازد و جوامع مردان و جوامع زنان و مبحث مقدس و نامقدس در جهان امروزی را مورد واکاوی قرار می دهد.

فصل پایانی نیز با عنوان بررسی ترتیب تاریخی، تاریخ مذهب را به مثابه شاخه ای از علم معرفی کرده و ابعاد گسترده آن را بررسی می کند.

26 : تعداد دانلودها

46 : تعداد دانلودها