قانون جذب-شیوه کاربردی

“قدرتی در درون بشر نھفت که اگر آنرا به کار گیرد می تواند کوه ھا را جابجا
کند و ھر مانعی را پشت سر گذارد و ھر مشکلی را حل کند”

دکتر ژوزف مورفی

1 : تعداد دانلودها