عالم عجیب ارواح

کتاب عالم عجیب ارواح به مناسبت آنکه روح در سه منزل زندگی کرده و می کند ،به سه بخش تقسیم خواهد شد؛

اول:روح در عوالم قبل از این عالم

دوم:روح در این عالم

سوم:روح در عوالم بعد از این عالم

و درباره هر سه مرحله از این مراحل کتابها و نظرات و سخنان زیادی گفته و نوشته شده که ما به هیچ یک از آنها توجهی نخواهیم کرد ،بلکه در تمام اینها به همان آیینه های شفافی که خودم در طول این مدت بدست آورده ام و چهره پرفروغ روح را در آنها دیده ام اکتفا میکنم و شناخت روح را به فکر و عقل سلیم خودتان وا می گذارم….

11 : تعداد دانلودها