پارامترهای راکا

پارامترهای راکا

 

هنگامی که یون مرکزی بیش از یک الکترون داشته باشد،در این صورت دافعه الکترونی بین آنها وجود دارد.انرژی نمادهای طیفی مربوط به یک آرایش الکترونی به دلیل دافعه کولمبی بین الکترونها متفاوت است.

انرژی های دافعه بین الکترونی به وسیله انتگرال های پیچیده روی اوربیتال هایی که به وسیله الکترون ها اشغال شده اند،مشخص می شوند.

برای یک آرایش الکترونی،همه این انتگرال ها را می توان در سه پارامتر مشخص خلاصه کرد.انرژی دافعه مربوط به  هر نماد طیفی یک ارایش الکترونی را به صورت ترکیبی از این سه کمیت در نظر گرفت.این سه مجموعه انتگرال ها به پارامترهای راکا A,B و C معروف هستند.

حتی نیازی به دانستن مقادیر نظری یا مطلق این پارامترها و یا بیان نظری آنها نیست.زیرا پارامترهای راکا A,B وC به صورت مقادیر تجربی از طیف سنجی به دست می ایند.

انرژی هر نماد طیفی ناشی از یک آرایش الکترونی را می توان به صورت ترکیب خطی از سه پارامتر راکا بیان کرد.

مقادیر A,BوC را میتوان به کمک تطبیق این روابط با انرژی های تجربی نمادهای طیفی بدست اورد. کمیت A در همه جملات مشترک است و نیازی به مشخص کردن ان نیست.همچنین اگر انرژی نسبی دو نماد طیفی با چندگانگی سه تایی مثلا ۳F و ۳P مورد نظر باشد،نیازی به دانستن C نیز نیست.در این مورد اختلاف انرژی آنه برابر ۱۵B است.هر سه پارامترهای راکا مقادیر مثبتی هستند،زیرا معرف دافعه های بین الکترونی هستند.

پارامترهای راکا از این نظر اهمیت دارند که انرژی همه نمادهای طیفی ممکن را برای یک آرایش الکترونی جمع بندی می کنند.این پارامترها بیان کمی از ایده های موجود در قواعد هوند می باشند و نسبت به قواعد هوند از کارایی بیشتری برخوردارند.

خواندن بیشتر  درخت سان ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *