Category Archives: شیمی

جهش های الکترونی انتقال بار لیگاند به فلز یا LMCT

در این جهش الکترونی،انتقال بار الکتریکی از لیگاند به اتم مرکزی فلزی انجام می گیرد.جهش های الکترونی انتقال بار،در مقایسه با جهش های میدان لیگاندی شدت جذب بالایی ذارند.در صورتیکه لیگاندهای یک کمپلکس جفت الکترون های ناپیوندی با انرژی به نسبت بالا داشته باشند مانند گوگرد و سلنیم و یا اینکه  یونهای فلز دارای اوربیتال های خالی با تراز انرژی پایین باشند،جهش انتقال بار لیگاند به فلز مشاهده می شود.نوار های جذبی انتقال بار در گستره مرئی طیف دیده می شوند که در نتیجه آن ،در ایجاد رنگ های شدید کمپلکس ها موثر می باشند.

میدان مغناطیسی

میدان مغناطیسی
رفتار مغناطیسی از روی داده های مغناطیسی می توان اطلاعات مفیدی نظیر آرایش الکترونی،عدد اکسایش و نیز ساختار ترکیبات کئوردیناسیونی  بدست آورد. از برهمکنش  ترکیبات کئوردیناسیونی  با میدان مغناطیسی،می توان از تعداد الکترون های جفت نشده  آنها مطلع شد و به دنبال آن عدد اکسایش اتم مرکزی  را تعیین کرد.مثلا ترکیبات کئوردیناسیونی مس که پارامغناطیس [...]

پارامترهای راکا

پارامترهای راکا   هنگامی که یون مرکزی بیش از یک الکترون داشته باشد،در این صورت دافعه الکترونی بین آنها وجود دارد.انرژی نمادهای طیفی مربوط به یک آرایش الکترونی به دلیل دافعه کولمبی بین الکترونها متفاوت است. انرژی های دافعه بین الکترونی به وسیله انتگرال های پیچیده روی اوربیتال هایی که به وسیله الکترون ها اشغال [...]

اثر انبساط بار

اثر انبساط بار یا اثر نفلوکس   مقدار B (یکی از پارامترهای راکا) برای یون آزاد بیشتر از مقداریست که برای یک کمپلکس مشاهده شده است.از این رفتار می توان نتیجه گرفت که پارامتر راکا یا دافعه بین الکترونی در کمپلکس نسبت به یون آزاد کاهش یافته است.بنابراین دافعه بین الکترونی در کمپلکس ضعیف تر [...]

پتاسیم و ترکیبات آن

پتاسیم و ترکیبات آن

نمک های کودی (سولفات پتاسیم،سولفات منیزیم پتاسیم،نیترات پتاسیم و به ویژه کلرید پتاسیم) مهمترین ترکیبات پتاسیم می باشند. فقثط ۵ الی ۶% کل ترکیبات پتاسیم در خارج از صنعت کود مصرف می شود.

مهمترین ترکیبات پتاسیم از لحاظ صنعتی عبارتند از:هیدروکسید پتاسیم و کربنات پتاسیم یا پتاس.نارسایی ها در نظریه میدان بلور

اگر چه رفتارهای تجربی زیادی را می توان به وسیله نظریه میدان بلور،در حد قابل قبولی توضیح داد،با وجود این برتری در این نظریه نواقص جدی نیز وجود دارد.در نظریه میدان بلور فرض بر این است که بر همکنش لیگاندها با اتم مرکزی از نوع جاذبه الکتروستاتیک و کاملا یونی است.اما برخی رفتارها نشان میدهند که ایده کاملا یونی برای نظریه میدان بلور صحیح نیست

کاربردهای هیدروژن

کاربردهای هیدروژن
هیدروژن عمدتا به صورت مستقیم به کار می رود و مصرف و تولید آن با یکدیگر هماهنگ می باشد.هیدروزن فوق العاده خالص صرفا در مقادیر کم به بازار عرضه می گردد و با بهبود سیستمهای انتقال و نگهداری رو به افزایش می باشد . در حال حاضر استفاده از این ماده به عنوان سوخت در [...]

ترکیبات کمپلکسی و ویژگی های انها

کمپلکس

ترکیبات کئوردیناسیونی که انها را کمپلکس ها نیز می نامند،نقش مهمی در پیشبرد صنایع شیمیایی و حیات ایفا می کنند.تحقیقات زیگلر و ناتا (برندگان جایزه نوبل شیمی ۱۹۶۳) سبب توسعه پلیمر شدن اتیلن در فشار پایین گردیده است.
ترکیباتی از عناصر واسطه که در انها پیوندهای کئوردینه یا داتیو وجود داشته باشند را ترکیبات کئوردیناسیونی یا
کمپلکسی می گویند(معمولا بیش ا یک پیوند داتیو).

اشنایی با روش الکتروگراویمتری

الکتروگراویمتری چیست؟ الکترو گراویمتری از یک طرف،یکی از روش های شیمی فیزیک و از طرف دیگر یک روش وزن سنجی می باشد.الکترو گرواویمتری را منحصرا برای تعیین مقدار فلزات به کار  می برند.فلز مورد سنجش در الکتروگراویمتری به روش الکترولیتیکی بر روی الکترود هایی که وزنش مشخص است،رسوب داده می شود.فلزات معمولا در محلول به […]