جهش های الکترونی انتقال بار لیگاند به فلز یا LMCT

در این جهش الکترونی،انتقال بار الکتریکی از لیگاند به اتم مرکزی فلزی انجام می گیرد.جهش های الکترونی انتقال بار،در مقایسه با جهش های میدان لیگاندی شدت جذب بالایی ذارند.

در صورتیکه لیگاندهای یک کمپلکس جفت الکترون های ناپیوندی با انرژی به نسبت بالا داشته باشند مانند گوگرد و سلنیم و یا اینکه  یونهای فلز دارای اوربیتال های خالی با تراز انرژی پایین باشند،جهش انتقال بار لیگاند به فلز مشاهده می شود.نوار های جذبی انتقال بار در گستره مرئی طیف دیده می شوند که در نتیجه آن ،در ایجاد رنگ های شدید کمپلکس ها موثر می باشند.

فرایند انتقال بار لیگاند به فلز به طور معمول منجربه اکسایش و یا کاهش دائمی نمی شوند.مثلا در سری کمپلکس های : CuCl42-،CuBr42- ،CuI42-
جذب مربوط به انتقال بار به ترتیب در طول موج های بلندتری انجام می گیرد،به طوری که در کمپلکس آخری ،این فرایند اکسایش-کاهش برگشت ناپذیر است.یون یدید نسبت به سایر هالیدها ،تمایل بیشتری به اکسایش دارد و یون مربوطه را کاهش میده:

CuI42- ======[Cu2+ + I ] =======Cu+ + I2

از آنجایی که در این فرایند الکترون از لیگاند به فلز داده میشود،بنابراین شرایط اکسایش لیگاند نیز می تواند تاثیر گذار باشد.لیگاندهایی که از قدرت اکسایش بهتری برخوردارند،این جهش را در انرژی پایین تری انجام میدهند.در برخی موارد مثل یون یدید منجربه اکسایش-کاهش دائمی می شود.

کمپلکس آنیونی [FeF6]3- یک ترکیب بی رنگ است ولی با جایگزین کردن هالوژن های دیگر مانند [FeCl6]3- سبز، [FeBr6]3- قهوه ای بدست می آیند و سر انجام کمپلکس [FeI6]3- ناپایدار بوده که موجب کاهش

Fe3+ و اکسایش Iمی شود.در این مورد انرژی انتقال بار انقدر پایین است که عمل اکسایش-کاهش دائمی اتفاق می افتد:

[FeI­۶]۳- ======= [ Fe3+ + I] ===== Fe2+ + I2

انتقال بار الکترونی از یون فلوئورید،به Fe3+ در طول موج کوتاه و فرکانس بالاتر از ناحیه مرئی انجام می گیرد.در نتیجه جذب در ناحیه پر انرژی تر یعنی فرابنفش رخ می دهد که حاصل آن بی رنگ بودن کمپلکس آنیونی [FeI­۶]-۳ است.انرژی جهش انتقال بار با حرکت از یون یدید به سمت فلوئورید زیاد می شود و به این خاطر انژی جهش مربوط به کمپلکس حاوی یون فلوئورید در ناحیه مرئی رخ نمی دهد.

خواندن بیشتر  کاربردهای هیدروژن

از انجایی که انتقال بار از Cl و Br به Fe3+ راحت تر انجام می شود،لذا در انرژی پایین تری یعنی در ناحیه مرئی انجام می گیرد و به این خاطر کمپلکس های آنیونی [FeCl6]3- و [FeBr6]3- رنگی هستند.در نهایت نظر به این که انتقال بار از یون یدید به آنه سه بار مثبت به سهولت انجام میپذیرد،منجربه کاهش آهن سه بار مثبت به آهن دو بار مثبت و در نتیجه آزاد شدن ید می گردد.

کمپلکس هایی که در آنها لیگاندهای دهنده π (پیوند پای) مانند فلوئورید،کلرید، برمید و یدید وجود داشته باشند،نوار های جذبی با شدت بالایی مشاهده می شوند که با جهش های الکترونی مجاز مطابقت می کنند.در این جهش ها،الکترون از اوربیتال های پر لیگاند به اوربیتال های خالی یون فلزی انتقال می یابد.

در تترااکسی آنیون های عناصر واسطه با عدد اکسایش بالا مانند پرمنگنات نیز نوار های جذبی انتقال بار لیگاند به فلز مشاهده می شوند.انتقال بار لیگاند به فلز باعث کاهش یون فلزی می شود.بنابراین هرچه کاهش فلز و اکسایش لیگاند آسان تر انجام گیرد،انرژی انتقال بار  کمتر می شود. از آنجایی که تعداد الکترون های موجود در اوربیتال های d فلز در حالت های اکسایش بالا  کم است،لذا تراز پذیرنده الکترون با انرژی پایین در دسترس است.بنابرای انتقال الکترونی از اوربیتال های پر لیگاند به اوربیتال های خالی فلز امکان پذیر و جهش انتقال بار لیگاند به فلز انجام می گیرد.

در مورد یون پرمنگنات که در آن منگنز دارای عدد اکسایش +۷ و آرایش الکترونی یون منگنز ۳d0 است،جهش dبه d امکان پذیر نیست.زیرا الکترونی در اوریتال d وجود ندارد که به تراز بالاتر جهش یابد.پرمنگنات یک ترکیب شدیدا رنگی است و این عامل رنگی بودن را به جهش انتقال بار الکترونی از لیگاند به فلز نسبت می دهند.یعنی الکترون از اوربیتال ۲p یون اکسید به اوربیتال خالی ۳d یون منگنز ۷+ جهش می یابد.

خواندن بیشتر  درخت سان ها

ذر جهش انتقال بار لیگاند به فلز،انرژی انتقال بار با عدد اکسایش اتم مرکزی رابطه معکوسی دارد.به این معنی که هر چه عدد اکسایش فلز مرکزی بالاتر باشد،انتقال الکترون از لیگاند به آن اسان تر انجام می گیرد و جذب در طول موج های بلند تری اتفاق می افتد.به همین خاطر انرژی جذب انتقال بار یون پر منگنات ،کوچکتر از یون کرومات و آن هم کوچکتر از یون وانادات می باشد.عدد اکسایش در پرمنگنات،کرومات و وانادات به ترتیب +۷،+۶،+۵ است.

 

پیشنهاد مطالعه!

کتاب عالم عجیب ارواح به مناسبت آنکه روح در سه منزل زندگی کرده و می کند ،به سه بخش تقسیم خواهد شد؛

اول:روح در عوالم قبل از این عالم

دوم:روح در این عالم

سوم:روح در عوالم بعد از این عالم

و درباره هر سه مرحله از این مراحل کتابها و نظرات و سخنان زیادی گفته و نوشته شده که ما به هیچ یک از آنها توجهی نخواهیم کرد ،بلکه در تمام اینها به همان آیینه های شفافی که خودم در طول این مدت بدست آورده ام و چهره پرفروغ روح را در آنها دیده ام اکتفا میکنم و شناخت روح را به فکر و عقل سلیم خودتان وا می گذارم….

11 : تعداد دانلودها

12,000تومان

کتاب شیمی معدنی صنعتی ابتدا در سال 1984 به زبان آلمانی انتشار یافت و به دلیل استقبالی

که از ان به عمل آمد در سال 1986 پس از تکیل ،امکان تجدید چاپ را به دست آورد.

ویژگی منحصر به فرد آن سبب گردید تا در سال 1989 پس از بازنگری به زبان انگلیسی انتشار پیدا کند.

افزودن به سبد خرید

4 : تعداد دانلودها

10 : تعداد دانلودها

6 : تعداد دانلودها

249 : تعداد دانلودها

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *