چگونه مثبت اندیش باشیم

چگونه مثبت فکر کنیم

تفکر مثبت چیست تفکر مثبت شیوه ای از فکر کردن است که فرد را قادر می سازد نسبت به رفتار ها،نگرش ها،احساسات،علایق و استعداد های خود و دیگران برداشت و تلقی مناسبی داشته باشد و با حفظ آرامش و خونسردی بهترین و عاقلانه ترین تصمیم را بگیرد. فاکار مثبت و منفی افکار مثبت از جمله […]

جهش های الکترونی انتقال بار لیگاند به فلز یا LMCT

در این جهش الکترونی،انتقال بار الکتریکی از لیگاند به اتم مرکزی فلزی انجام می گیرد.جهش های الکترونی انتقال بار،در مقایسه با جهش های میدان لیگاندی شدت جذب بالایی ذارند.در صورتیکه لیگاندهای یک کمپلکس جفت الکترون های ناپیوندی با انرژی به نسبت بالا داشته باشند مانند گوگرد و سلنیم و یا اینکه  یونهای فلز دارای اوربیتال های خالی با تراز انرژی پایین باشند،جهش انتقال بار لیگاند به فلز مشاهده می شود.نوار های جذبی انتقال بار در گستره مرئی طیف دیده می شوند که در نتیجه آن ،در ایجاد رنگ های شدید کمپلکس ها موثر می باشند.

پتاسیم و ترکیبات آن

پتاسیم و ترکیبات آن

نمک های کودی (سولفات پتاسیم،سولفات منیزیم پتاسیم،نیترات پتاسیم و به ویژه کلرید پتاسیم) مهمترین ترکیبات پتاسیم می باشند. فقثط ۵ الی ۶% کل ترکیبات پتاسیم در خارج از صنعت کود مصرف می شود.

مهمترین ترکیبات پتاسیم از لحاظ صنعتی عبارتند از:هیدروکسید پتاسیم و کربنات پتاسیم یا پتاس.نارسایی ها در نظریه میدان بلور

اگر چه رفتارهای تجربی زیادی را می توان به وسیله نظریه میدان بلور،در حد قابل قبولی توضیح داد،با وجود این برتری در این نظریه نواقص جدی نیز وجود دارد.در نظریه میدان بلور فرض بر این است که بر همکنش لیگاندها با اتم مرکزی از نوع جاذبه الکتروستاتیک و کاملا یونی است.اما برخی رفتارها نشان میدهند که ایده کاملا یونی برای نظریه میدان بلور صحیح نیست