چگونه مثبت اندیش باشیم

چگونه مثبت فکر کنیم

تفکر مثبت چیست تفکر مثبت شیوه ای از فکر کردن است که فرد را قادر می سازد نسبت به رفتار ها،نگرش ها،احساسات،علایق و استعداد های خود و دیگران برداشت و تلقی مناسبی داشته باشد و با حفظ آرامش و خونسردی بهترین و عاقلانه ترین تصمیم را بگیرد. فاکار مثبت و منفی افکار مثبت از جمله […]

جهش های الکترونی انتقال بار لیگاند به فلز یا LMCT

در این جهش الکترونی،انتقال بار الکتریکی از لیگاند به اتم مرکزی فلزی انجام می گیرد.جهش های الکترونی انتقال بار،در مقایسه با جهش های میدان لیگاندی شدت جذب بالایی ذارند.در صورتیکه لیگاندهای یک کمپلکس جفت الکترون های ناپیوندی با انرژی به نسبت بالا داشته باشند مانند گوگرد و سلنیم و یا اینکه  یونهای فلز دارای اوربیتال های خالی با تراز انرژی پایین باشند،جهش انتقال بار لیگاند به فلز مشاهده می شود.نوار های جذبی انتقال بار در گستره مرئی طیف دیده می شوند که در نتیجه آن ،در ایجاد رنگ های شدید کمپلکس ها موثر می باشند.

میدان مغناطیسی

میدان مغناطیسی
رفتار مغناطیسی از روی داده های مغناطیسی می توان اطلاعات مفیدی نظیر آرایش الکترونی،عدد اکسایش و نیز ساختار ترکیبات کئوردیناسیونی  بدست آورد. از برهمکنش  ترکیبات کئوردیناسیونی  با میدان مغناطیسی،می توان از تعداد الکترون های جفت نشده  آنها مطلع شد و به دنبال آن عدد اکسایش اتم مرکزی  را تعیین کرد.مثلا ترکیبات کئوردیناسیونی مس که پارامغناطیس [...]

پارامترهای راکا

پارامترهای راکا   هنگامی که یون مرکزی بیش از یک الکترون داشته باشد،در این صورت دافعه الکترونی بین آنها وجود دارد.انرژی نمادهای طیفی مربوط به یک آرایش الکترونی به دلیل دافعه کولمبی بین الکترونها متفاوت است. انرژی های دافعه بین الکترونی به وسیله انتگرال های پیچیده روی اوربیتال هایی که به وسیله الکترون ها اشغال [...]

اثر انبساط بار

اثر انبساط بار یا اثر نفلوکس   مقدار B (یکی از پارامترهای راکا) برای یون آزاد بیشتر از مقداریست که برای یک کمپلکس مشاهده شده است.از این رفتار می توان نتیجه گرفت که پارامتر راکا یا دافعه بین الکترونی در کمپلکس نسبت به یون آزاد کاهش یافته است.بنابراین دافعه بین الکترونی در کمپلکس ضعیف تر [...]

پتاسیم و ترکیبات آن

پتاسیم و ترکیبات آن

نمک های کودی (سولفات پتاسیم،سولفات منیزیم پتاسیم،نیترات پتاسیم و به ویژه کلرید پتاسیم) مهمترین ترکیبات پتاسیم می باشند. فقثط ۵ الی ۶% کل ترکیبات پتاسیم در خارج از صنعت کود مصرف می شود.

مهمترین ترکیبات پتاسیم از لحاظ صنعتی عبارتند از:هیدروکسید پتاسیم و کربنات پتاسیم یا پتاس.نارسایی ها در نظریه میدان بلور

اگر چه رفتارهای تجربی زیادی را می توان به وسیله نظریه میدان بلور،در حد قابل قبولی توضیح داد،با وجود این برتری در این نظریه نواقص جدی نیز وجود دارد.در نظریه میدان بلور فرض بر این است که بر همکنش لیگاندها با اتم مرکزی از نوع جاذبه الکتروستاتیک و کاملا یونی است.اما برخی رفتارها نشان میدهند که ایده کاملا یونی برای نظریه میدان بلور صحیح نیست